Контакт

Кабинет на Претседател на Република Северна Македонија

Адреса:

Вила „Водно“
ул. „Ацо Караманов“, 33А
Скопје, Република Северна Македонија

Телефон: 02 3253 124
Е-пошта: contact@president.mk

Лице за посредување при остварување на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

Службено лице: Александар Ѓурчески

Телефон: 02 3253 148
Е-пошта: a.gjurcheski@president.mk

Лице за комуникација со граѓани кои имаат некаков вид и степен на попреченост

Службено лице: Флорија Љатифи
Т
елефон: 02 3253 171
Е-пошта: f.ljatifi@president.mk

Контакт

11 + 2 =

Претседател
Република Северна Македонија

Улица „Ацо Караманов“ 33А,
Скопје, Република Северна Македонија