Претставки и поплаки

Комисијата за помилување е работно тело на Претседателот на Република Македонија составена од девет членови, од кои еден е претседател