Посета на државното училиште за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид