Конференција за искористување на геотермалната енергија во РМ