Сојуз на пронаоѓачите и авторите на технички унапредувања на Македонија - СПАТУМ