22.03.2012 - Меѓународен ден на водите - чистење на кањонот Матка