31.03.2012 - Отворање на Македонските студентски игри во Охрид