01.04.2012 - Прием - Комисија за интернет и дигитални технологии