17.04.2012 - Меѓународен конгрес во МАНУ „Балканот на Евлија Челеби“