22.04.2012 - Отворање на Народна канцеларија во Битола