23.04.2012 - Врапчиште: Манифестација за јакнење на заедништвото преку спорт