25.06.2012 - Посета на општина Зелениково и археолошкиот локалитет Градиште