28.06.2012 - 23-та сесија на Форумот Кран Монтана во Баку, Азербејџан