10.10.2012 - Предавање на Извештајот на ЕК за напредокот на Република Македонија