17.10.2012 - Посета на Меѓународната изложба на иновации МАКИНОВА