20.11.2012 - Посета на Катедрата за албански јазик на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“