07.12.2012 - Национална стратегија за спечување и заштита од семејно насилство 2012-2015