26.04.2013 - Отворање на Конзулатот во Тусон - САД