27.09.2013-Предавање акредитиви - Италија, Египет, Шведска, Катар