15.11.2013-Конференција за политички и меѓурелигиски дијалог и толеранција