02.12.2013-Прием - Национален совет на инвалидски организации на Македонија