27.09.2014-Средба со Генералniot Секратар на Обединетите Нации