30.09.2014-65-годишнина од основањето на Народна Република Кина