07.11.2014 Изложба на проекти од млади истражувачи – Наука за младите