19.11.2014 - Спортски Бон-Тон и посета на ПОУ „Св. Климент Охридски“, во општина Ново Село