25.12.2014 Работна средба со шефовите на Дипломатско-конзуларните претставништва