14.05.2015-Трибина во рамките на.. иницијативата „Духовни Дијалози“