14.06.2015-Меѓународен семинар за македонски јазик,литература и култура