02.07.2015-II. Меѓународен Македонско-Словачки научен собир