16.07.2015-Посета на јужната гранична линија на РМ