24.07.2015-„Повелба на Република Македонија“ за организациите од дијаспората