19.08.2015-Посета на „Златните славејчиња“ во Охрид