17.09.2015-Конференција на НГШ на земји членки на Јадранска повелба и САД