11.10.2015-Доделување на Државната награда „11 Октомври”