29.10.2015-Прием по повод 92-годишнината од основањето на Р. Турција