18.11.2015-Седница на Националниот совет за одржлив развој