22.12.2015-Годишно обраќање во Собранието на Република Македонија