26.01.2018 - Предавање на акредитивни писма - Арапска Република Египет