24.09.2018 - Учество на 73. Генерално Собрание на Обединетите Нации