28.12.2018 - Годишно обраќање во Собранието на Република Македонија