21.06.2017 - Прием на претставници од Сојузот на здруженијата на пензионерите