11.09.2017 - Предавање акредитиви, Сојузна Република Германија