22.03.2016-Редовна годишна посета на Агенцијата за разузнавање