07.08.2016 - Посета на најкритичните точки во Скопско