16.09.2016 - Јубилеј - 70 години Сојуз на здруженијата на пензионерите на Македонија