18.10.2016 - Прием по повод Националниот ден на Чешката Република