18.11.2016-Предавање акредитиви Кина, Турција и Романија