Kabineti i Presidentit

Kabineti i Presidentit është shërbim profesional i cili punon në mbështetjen dhe realizimin e aktiviteteve dhe prioriteteve të parapara në mandatin e Presidentit të marrë nga qytetarët në zgjedhje të përgjithshme dhe të drejtpërdrejta.

Organizimi i Kabinetit bëhet me vendim të Presidentit, kurse Kabinetin e udhëheq Sekretari i përgjithshëm, i cili emërohet nga Presidenti dhe është përgjegjës për të gjithë punën e Kabinetit. Sekretari i përgjithshëm i Kabinetit të Presidentit Stevo Pendarovski është Mile Boshnjakovski. 

Kabinetin e Presidentit e përbëjnë edhe zëvendëssekretarët e përgjithshëm dhe këshilltarët e veçantë të emëruar nga Presidenti, nëpunësit e kabinetit, këshilltarët shtetërorë, bashkëpunëtorët e jashtëm, nëpunësit administrativë, si dhe personat të cilët janë pjesë e trupave të përhershëm dhe të përkohshëm të Kabinetit.

Në përbërjen e shërbimit të përhershëm profesional të Kabinetit  janë këshilltarët shtetërorë për politikë të jashtme, si dhe për çështje kushtetuese, sektorët për politikë të jashtme, politikë të brendshme, mbrojtje dhe siguri, marrëdhënie me publikun, çështjet organizative dhe juridike, si dhe njësitë e pavarura për çështjet financiare dhe resurset njerëzore të cilët punojnë për mbështetje të qëllimeve dhe prioriteteve. 

Asistentja ekzekutive e Presidentit është kompetente për mbajtjen dhe rregullimin e agjendës së Presidentit në punën e përditshme, pranimin e postës, delegacioneve e palëve dhe aktivitetet e tjera organizative në mbështetje të Presidentit.

Nëse dëshironi të caktoni takim me Presidentin Pendarovski ose dëshironi t’i dërgoni kërkesë, këtë mund ta realizoni nëpërmjet numrit të telefonit +389 2 3253 105 dhe postës elektronike [email protected].

Mile Boshnjakovski

Sekretar i përgjithshëm

Toshe Zafirov

Zëvendëssekretar i përgjithshëm

Biljana Radeva

Zëvendëssekretar i përgjithshëm, zëdhënës

Goce Karajanov

Këshilltar i veçantë për politikë të jashtme

Blerim Kolali

Këshilltar i veçantë për siguri nacionale

dr. Aleksandar Spasov

Këshilltar për politikë të jashtme dhe të brendshme

Katerina Canevska-Arsovska

Këshilltar për marrëdhënie me publikun

Elena Stavrovska-Sevrievska

Këshilltar për marrëdhënie me publikun

Bisera Spasevska

Këshilltar për çështje ekonomike

mr. Biljana Micevska Josifovska

Shef protokolli

Biljana Blazhevska

Adjutante e Presidentit

Kristijan Georgievski

Bashkëpunëtor për media digjitale dhe produksion

Bashkëpunëtorë të jashtëm

Fikrija Tair

Bashkëpunëtore, këshilltare për çështje nga fusha e multikulturalizmit, politikave, strategjive dhe programeve për inkluzion të romëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut

Iskra Geshoska

Bashkëpunëtore e jashtme, këshilltare për çështje nga fusha e kulturës