Select Page

Komisioni për falje

Komisioni për falje është një trup punues i Presidentit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, i cili punon në sesione të mbledhura nga Kryetari i Komisionit me iniciativën e tij dhe në bazë të konkluzioneve të Komisionit.

Komisioni në seancën e tij do të shqyrtojë individualisht çdo kërkesë për falje dhe do të japë një mendim për të gjitha propozimet e paraqitura nga Ministri i Drejtësisë dhe për propozimet për falje që ai ka paraqitur sipas detyrës zyrtare.

Komisioni mendimin e tij e përcakton me shumicën e votave të anëtarëve të pranishëm.

Anëtarët e Komisionit i paraqesin propozimet dhe mendimet Presidentit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, i cili merr vendimin përfundimtar.

Presidenti i Republikës së Maqedonisë së Veriut u jep falje personave të caktuar individualisht për vepra penale të parashikuara nga ligjet e Republikës së Maqedonisë së Veriut, në përputhje me dispozitat e Kodit Penal dhe dispozitat e Ligjit për falje.

Pin It on Pinterest