Stevo Pendarovski është Presidenti i pestë i Republikës së Maqedonisë së Veriut

Të drejtat dhe obligimet

Presidenti i Republikës së Maqedonisë së Veriut e përfaqëson Republikën dhe është komandant suprem i forcave të armatosura.

Presidenti i Republikës të drejtat dhe detyrat e veta i kryen në bazë dhe në kuadër të Kushtetutës dhe ligjeve.

Presidenti i Republikës zgjidhet në zgjedhje të përgjithshme dhe të drejtpërdrejta, me votim të fshehtë, me mandat pesëvjeçar.

Para marrjes së detyrës, Presidenti i Republikës jep deklaratë solemne para Kuvendit, me të cilën obligohet të respektojë Kushtetutën dhe ligjet.

Presidenti i Republikës së Maqedonisë së Veriut:

 • e dorëzon mandatin për përbërjen e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut;
 • i emëron dhe i shkarkon me dekret ambasadorët dhe të dërguarit e posaçëm të Republikës së Maqedonisë së Veriut;
 • i pranon letrat kredenciale dhe letrat e revokimit të përfaqësuesve diplomatikë të huaj;
 • propozon dy gjykatës të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të cilët i zgjedh Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut;
 • propozon dy anëtarë të Këshillit Gjyqësor, të cilët i zgjedh Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut;
 • propozon Guvernatorin e Bankës Nacionale të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të cilin e emëron Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut.
 • e emëron dhe e shkarkon drejtorin e Agjencisë së Zbulimit.
 • e emëron dhe e shkarkon Shefin e Shtabit të Përgjithshëm të Armatës.
 • emëron tre anëtarë të Këshillit të Sigurimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut;
 • cakton dhe shkarkon mbartësit e funksioneve të tjera shtetërore dhe publike të përcaktuara me Kushtetutë dhe me ligj;
 • jep dekorata dhe tituj nderi në pajtim me ligjin;
 • jep falje në pajtim me ligjin dhe kryen funksione të tjera të përcaktuara me Kushtetutë.   

Presidenti i Republikës nënshkruan dekretet për shpalljen e ligjeve me Kryetarin e Kuvendit. Presidenti i Republikës mund të vendosë të mos e nënshkruajë dekretin për shpallje të ligjit. Kuvendi shqyrton ligjin dhe, nëse miratohet me shumicë votash nga numri i përgjithshëm i deputetëve, Presidenti i Republikës është i detyruar ta nënshkruajë dekretin. Presidenti është i detyruar ta nënshkruajë dekretin, nëse, sipas Kushtetutës, ligji miratohet me dy të tretat e votave të numrit të përgjithshëm të deputetëve. Presidenti i Republikës e informon Kuvendin për çështjet e kompetencave të tij së paku një herë në vit.